סימניות

משחק .לפונ םדא io באינטרנט

                                  Falling man.io קחשמ

.לפונ םדא io (Falling man.io):

.ךכל החכוהכ שמשמ לפונה שיאה קחשמו ,השק רופכב וליפא ץורל םיחילצמ io. .ראשה םע ותוא ולבלבת אלש ידכ וילעמ הלעי ןבל ץח ,םכלש ץרה תא והזת .ןפוד יאצוי םילושכמ םע ,שדח לולסמה .תודנדנתמ תותקב ,הלעמלמ םילפונ םישיטפ ,םירעש לש הריגסו החיתפ :םי .ףיצרהמ ותוא קורזל וא ףתתשמה תא בכעל םילוכי םה ,םיינלטק םניא םיל .םויסה וקל עיגמ םיצרה דחאש עגרב .םייתסי ץורימה .לפונה שיאהמ לספיי אוה ,ןמזב חילצת אל ךלש תומדה םא io.
" "