סימניות

משחק Escape Masters HTML5 באינטרנט

                                  Escape Masters HTML5 קחשמ

Escape Masters HTML5 (Escape Masters HTML5):

.ועצובש תוריבעב םיאטוחש הלא וליפא ,אלכל סנכיהל הצור אל דחא ףא .םתס םיכובמ ךותל םער Escape Masters HTML5 קחשמה רוביג .לוסרקה לע תכתמ רודכ םע בשוי ןכסמה ןאכו ,םתדובע תא ושע םיביוא לש .םייתנש וליפא ךשמיי אל אוהש הלאכ םה םיאנתה ךא ,םינש רשע ול ונתינ .רופחל ולחה רבכש ,אתל וירבח םע רשק רשקו חורבל טילחה אוה .ויה םהמ המכ הנשמ אל ,םיטלמנה תא ףוסאו םיחטבמ םוקמל הדילגה תינוכ .האיציל עיגהלו רובעל ולכוי םיריסאהש ידכ הרהנמ רופחל רוזעת .ךרדב םישיבגו תועבטמ ףוסאל לוכי התא
" "