סימניות

משחק ודחאתה באינטרנט

                                  Reunited קחשמ

ודחאתה (Reunited):

.המצוע בר שחל תרזעב םיאצח ינשל ותוא קליחו רוביגה לש ובל תא בנג ערה ףשכמה .םימוסחמה תא ףקוע ,השק ךרד רובעל ךרטצת תומדה ,בלה תא רזחשל ידכ .ובל תא ול בישהלו לבנה לא עיגהל בייח אוה .םיוות ינש להנל ולכות דחאתמ קחשמב .ריאהל ןוילעה חולה לע םיאצח בלה רשאכ ,הרותב םיענ םה .םידחאתמו םישגפנ םיעסונהש איה היעבה .תדעוימה הרטמה עיגהלו ברעתהל םיטקייבוא ריבעהל ,םיצחה תרזעב םיכובמ ךרד רובעל
" "