סימניות

משחק גייד יזנרפ באינטרנט

                                  Fishing Frenzy קחשמ

גייד יזנרפ

Fishing Frenzy

.גיד הנהנ ימ לכל דעוימ קחשמ גייד יזנרפ .גודל ןבומכו ,הנושארה שמשה ןרקמ הנהנ רקובב הריסב תבשל רשאמ ףיכ רתוי תויהל לוכי .םגאב גודל תכלל ונלש רוביגה התא ,טושפ יד אוה הזה קחשמה לש רופיסה תא ןיבמ התא ך .םימב ותוא לובטל ןויתיפ וו לע םייולת ,הריסב בשוי .םימהמ הצוחה ותוא ךושמל לכות התאו הז תא תעלוב איה זאו ,דדומתמ ןויתיפ יגד ףא הי .ןויתיפה תא עולבל םצע ךכ תספתנ התא הככ לוכאל לוכיש םילודג םיפרוט םיגד ואצמנ םי .דבאת התאו םימל הריסל ץוחמ לא ךתוא חקיי הזש איה היינשה תורשפאה םא .ןמזה םומינימב םתוא לש םיוסמ רפסמ ףוסאל התא םא רבע בשחיי המרהו ,תודוקנ ךל ןתית .בשחמ תדלקממ"הטמלו הלעמל"םיצחה ישקמ תועצמאב עצבתמו טושפ יד אוה לוהינ !ךלש גידה הנהית
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more