סימניות

משחק לגנו'גה רנאר באינטרנט

                                  Jungle Runner קחשמ

לגנו'גה רנאר (Jungle Runner ):

.םיבוטה ויסומינ םיאנקמ ימ שי לבא ,םיבר םירבח ול שי ,לגנו'גה לש ףדעומ - דומח ןו .רוכמלו תחקל זאו ,םיבולכב לענו רופיצ - ןוביבד ירבח ובנג םידייצ - הלאה םיעשרה .םייובשה תא ררחשלו שופיחל תאצל דימ טילחה ,הצימאהו הנטקה היחה רובע תיתועמשמ הכי .רוזעל הסנמ קר ,ררבל הסננ אל ונא ,הלואג לש המישמה תא עצבל ידכ ירשפאה םדקהב וא .םילוחכה םישיבגה תא ףוסאל ץופקל וא ףיצרה לע ץופקל ךירצ התא רשאכ ,תומדה לע ץחל .לולסמה לע רודכ ומכ ,םיינזואל לעמ לור דנא ףפוכל רוביגה תא ץלאל תורחא תוינלטק ת .דואמ השק ןחבמ רבעש רחאל םייחב ומצע תא ליצהל חילצה ןוביבד לכל עבצאה םע עגמה ךס .תוכחל ןמזה תא ךל םינתונ אל םה ,תוריהמב ימניד הלועפ רוביג .תוארונ תודוכלמ תופי םינינפ הברה לומ רוצעל ילב םדקתהל לעפי ןוביבד תאו ,סטה ריס .ןוביבד לא תונח םישומיש םירופישה תא תונקל לוכי התא ופסאנש םישיבגה לע .תוריהמבו דיימ ביגהל בייח בצמבו ,ידיימ ןפואב הנשמ ףונה ובש ,הלועפ קחשמ לגנו'ג .םייטקפמוק םינופטראמסו םיטלבאט תוחכונב וישכע שי תאזה תורשפאה תאו ,שיבכה לע הז .המיענ הייהשל חונ םוקמ לכב ךתוא תוצרל םידיינה םינקתההמ דחא תוברתהל ונלש אלפנה .ףיכ הברה איבהל תונטק תואנה ,בל ומיש
" "