סימניות

משחק ףרוחה ץרא 2020 באינטרנט

                                  2020 Winter Land קחשמ

ףרוחה ץרא 2020 (2020 Winter Land ):

.םיקתרמ םיקחשמ לש בחר ןווגמ לש חותיפב החמתמה הרבחה מ 2020 קחשמ ףרוח ץרא Softga .תניינעמ הדיח אוה הזה קחשמה .היצנגילטניאו הבשקה ,ןויגיה לש השוחת ינקחש תא חתפל תירקיעה ותרטמ .הטושפ יד איה הלילעה .הנוש הרוצ םהל שיש תוינועבצ תוירטמואיג תורוצ לש בחר ןווגמ םע לנפ שי רשא תיתחתב .םהלש עבצהו הרוצה לע ססובמה שרגמה לע םוקמ םהל תתל ונדיקפת .הז לע תודוקנ ךל תתלו םימלענ םה זאו ,עבצ ותוא לש תוכיתח המכ לש הרדסב םתוא הרוש .תובר תודוקנ חיוורהל ידכ המר לכ תרבוע ךלש המישמה .תומישמה םושיי לע ןבומכו רבעמ לש תוריהמב יולת רשא ,םינוש םיסונוב לבקנ ונחנא המ .ינרדומ בשחמ רישכמ לכ לע ותוא קחשל ןתינ השדחה HTML5 תייגולונכט תועצמאב תחתופ ץ .הליעומ הרוצב םהלש יאנפה תועש תא ריאהל ךל הנרוזעת תופי הקיסומו הקיפרג םע לכה ך .ההובג היצנגילטניא הריהמ הבוגת ךל שי יכו ,ךתוא ללוכ ,םלוכל חיכוהלו ץראב ףרוחה .!יוליבה קחשמה תא הנהת
" "