סימניות

משחק הָרּוצ באינטרנט

                                  Shape קחשמ

הָרּוצ (Shape ):

.תויטמתמ תודיח תודיח לש םלועה ךותל לולצל ךרטצנ הרוצה קחשמ .ףיכ הקיטמתמב תודיח ןווגמ לש הטלחהה ירוחאמ ןמז זבזבל רשאמ רתוי ןיינעמ תויהל לו .המצע תא הגיצמ תונמדזהה תא בצעל ולכות קחשמב .הטושפ תיטמתמ האוושמ םע שרגמה תא תוארל לכונ .םיירטמואיג םיטקייבוא לש ןווגמ היהי םירפסמ םוקמב לבא .הלאש ינמיס ויהי האוושמה תומוקמ המכב לבא .תורחא תורוצ ויהי שרגמה לע ,ןלהל .הלאש ןמיס לש רתאב תמיוסמ הרוצ שי חטב ,םיאור ונחנאש המ לכ תא הדיפקב קודבל ונדי .תאזה האוושמב רסח ,ןוכנה ץפחה תא רחבת זאו ,תינויגה הבישחו לכש ךל שי םאו .םייתעבש השק הז תא השעי השדח המר לכ םע .דואמ םכח התא יכ ךמצעל לכ םדוקו לכל חיכוהלו תושעל לוכי התאש םיחוטב ונחנא לבא .םידלי לש הבישח חתפל דעונ אוהו ,תניינעמ הלילע שי קחשמה תא בצעל .ינרדומ רישכמ לכ לע ןגנל לוכי אוהו HTML5 עצמב בותכ קחשמה .תודיח לש םלועה ךותל לולצלו רישכמב התוא ןיקתהל טושפ
" "