סימניות

משחק המישמ תלצה ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spider-Man Rescue Mission קחשמ

המישמ תלצה ןמרדייפס (Spider-Man Rescue Mission ):

.תילבולג הפורטסטק ינפמ עשפמ םיפח םישנא ליצהל בוש ןמרדייפס לש ןמזו ,רחא לבנ שי .דימ ועבטו תוחשל לוכי אל אוה ,םימ דחפמ אוה ונלש שיבכעה תושלוח שי םלוכל לבא ,םו .םוקמ לכב וב שמתשהלו ןמרדייפס תשלוח zanyuhal ביוא .החלצהב המישמה תא עצבל םידחפ םע דדומתהל רוביגה תרזע .הרי בחר טנרטניא - ללחב ,םיציח - זז
" "