סימניות

משחק שמש ימסק באינטרנט

                                  Sun Charms קחשמ

שמש ימסק

Sun Charms

.םויה עגמ ירישכמ רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,שמשה ימסק Softgames תרבחמ שג .יטסטנפ םלועב קחורמ בכוכ לע םייחש םימיהדמה םירוציה םע ךילא םצע תא םיגיצמ ונחנא .ףיכ היהיש ןבומכו דובעל ,תויחל ינאו התאש יפכ .תודיח רותפל ידכ תויורחת םייקל תובורק םיתעלו םיילאוטקלטניא םיקחשמ לש בחר ןווגמ .וז תופילאב קלח תחקלו םהילא ףרטצהל ונא םויה .תחא הרוש ךותל םתוא בלשל - םיוסמ עבצ יטקייבוא רובע םילולסמה תיינב ידי לע ,תואר .תודוקנ ול םינתונ ונאו םלעיהל םירבוחמה םיצפח ,הז תא םישוע ונחנאש עגרב .המרה לש רבעמל םג אלא ,םירבוחמ םיטקייבואה רפסמ רובע קר אל תוקנעומ תודוקנ .תודוכלמ לש ןווגמ עיפוי אוהו ,הנתשי םג ומצע שרגמה המר לכ םע יכ איה תרתוכה תלוג .רבכעה םע השוע התאש תולועפה לכ טושפ הז תא להנ .הבותכ תועצמאב HTML5 תיגולונכטו ןיינעמ קחשמ יד אוה שמש ימסק קחשמ .ינרדומ רישכמ לכ לע ותוא קחשל תונמדזהה תא ךל ןתונ הז .תינויגהה הבישחהו היצנגילטניאה תוחתפתה - ולש תירקיעה הרטמהו םיאליגה לכב םינקחש .תודיח לש םלועה ךותל לולצל תאו ,ךלש רישכמל הז תא דירוהל זא .קחשמהמ תונהיל לוכי התאו ,ךלש ןפדפדב ותוא חותפל טושפ ,טנרטניאב שממ שמש ימסק קח .םושיר ךירצ אל וליפא התא ,תאז תושעל ידכ !ןמזה תאו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more