סימניות

משחק ףועה תא רומש באינטרנט

                                  Save the Chicken קחשמ

ףועה תא רומש

Save the Chicken

.תדוכלמב הדכלנש הללמואה רופיצ לש ףועה תא ליצהל קחשמ .תדרל לוכי אלו םיקולב לש הדימריפה לש ןוילעה קלחה לע אוה תוצונ םחול יכ לכו ,ידמ .םיקוריה םיריזחה םע המחלמ בצמב ,ןאצה לכ ומכ ,ףועל הלוכי אל רופיצ - תמא לש ןיער .הסיטל תומאתומ ןניא םייפנכה םא דחוימב ,תדרל הממ רתוי הלק הגספל עיגהל ידכ לבא , .תיגול הבישח תונמוימ תועצמאב ,הז תא קפסל לוכי התאו הרזע תשקבמ רופיצ ,הרקמ לכב .טימנידב שמתשהל זעמ התא םא ץצופל לוכי התא לבא ,קוחמל ןתינ אל ןבא תויבוק ,םירמו .ךחומב שמתשהו ךל םורגי ףועה רומש קחשמ .ררועמה ןועשה לע אלמ בוביס השעי אל ץחה דע רמשיהל בייח אוהו ,המבהמ רופיצ ויתסב .תונינשו ידוסי שומיש ןויגיה םרוגש שדח והשמ ןמז לכ ,רגש אל ,ןנכותמ םשייל ידכ שמ .היצנגילטניאו חומ םיכירצ ונחנא ,הלועפ וא טושפ הרוי אל הז .אשדה לע הלש תונידעב תחנ התא רשאכ המיענ העתפה היהי הז לבא ,תוכחל אל םירופיצה ן .חותיפו ףיכ ליבשב םיליגה לכל עוצעצ הז - ףועה תא רומש .הנתמהה רות תבשוי ,הקספהב ,תירוביצ הרובחתב העיסנה ידכ ךות קחשל .םימיענב תולבלו החלצהב רתויב תובכרומה תומישמה תא רותפל לגוסמ התאש השוחתה תרזעב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more