סימניות

משחק ברוע תמועל סקופ באינטרנט

                                  Fox and crow קחשמ

ברוע תמועל סקופ

Fox and crow

.םילשב םיבנע גישהל תודיגב ברוע הרזע י'גני'ג vs סקופ קחשמב תונמדזה םכל תתל ונטל .ספדומ רכוס םיקתממ היהיו ןכומ היהי אוהשכ הפצמ אוה םיבנע בהוא ףרוט העבט תורמל , .הז תא לבקל ידכ ץופקל ךרטצת איה ,תוינועיבג קיפסמ ההובג ךא ,עקרקה ינפ לעמ ידמ ה .הרובח םירמ ץופקל תוזירזב היח ,קותמה ירפה ןוויכל בוחסל וא עבצא רבכע .ליעגמ ברוע ברעתה בוש ויה םא לק היהי לכה .םילשב תורפ תליכא גח תא לקלקל ףוסבלו לעושל ולש החפשמה םיבורקו םירבחה לש הרובח .ןוזמה לא עיגהל ןתינ אלש ךכ ,ןמזה לכ וסוטי םירופיצ .םייסיסע רעי תוריפ הנהנ םיעירפמ םניאו םשמ ףועל ואוב ,םירופיצה תורילו ,בייח טוש .תימורה הירפמיאה תפוקתמ םינש תואמ םינש תורשע ךשמב אל וליפא ךשמנש יפא תומיע - ב .םינשי םיביואו הז עזג המחלמה תא םייסל ןמזה עיגה .הבע בנז םע םודאה יפויה לש םיידיתעה וייח תא לקלקל אל הז יכ ,ףוסבל לעושה ברוע ש .לעושה תא םישאהל ליחתמ התאש ינפל םימעפ האמ םיבשוח תולבנה לכוא ברועה ואוב .ינועבצ עוצעצ טס ברוע םוח ףיכ תונהיל ךממ ענומ אל דיינ בשחמ וא בשחמ לש רסוח ואו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more