סימניות

משחק ילש תואקתפרהה רפס באינטרנט

                                  My Adventure Book קחשמ

ילש תואקתפרהה רפס

My Adventure Book

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ תואקתפרה ילש רפס שגרמו שדח קחשמ אוה ונינפל .ק'ג ,דמחנ רוחב ךל ריכהל הז .ולש קרבה תפכא ותוא ושגרש םיבכרומו םסק ירופיס ,תואקתפרה לש םלועל ותוא עוקש יכ .עודי אל תיבב ומצע תא אצמ ונלש רוביגה ,ררועתה אוה רשאכ דחא םוי ,זאו ?הרוק המו ,ןאכ ומצע אצמש יפכ .קתפ אצמ אוה םשו ,ןחלושה לע ולפנ ויניע .הז םסוק אוצמל ידכו ,תמיוסמ הרוצב תושעיהל ךרטצי ונלש יפואה התיבה בסיש וישכעו ת .שיבכה לע לחהו עתפוה אל ונרוביג .ול רוזעל ךירצ ינאו התא וישכע .טושפ ךכ לכ וניא רבד םוש יכ ,תודיחו תומולעת הברה רותפל םיכירצ ונחנא ,ףוסה דע ת .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .ךירצ התאש םיטירפ ריתסהל ןתינ םתוא תחת יכ ,תוארל ידכ םיצפח לע ץחל .סיכב ךל עיגמ אוהש הזכ אצומ התא םא ךירצ התאש המ תא ררחשו רורג טושפ ,הז תא אצומ התא םאו ,םהב שמתשהל ךיא לע בושחת .םילזאפו תודיח רותפל דחא ןקחש עבשומ דהוא אל שידא ריאשמ אל הז לכ .תיגול הבישחו היצנגילטניא חותיפל דעוימ רפסה תואקתפרה ילש הליחתכלמ ,ןכא .קחשמהמ תונהיל בשחמ וא ,ךלש ןופלטה ,טלבאטה לע ותוא דנדנו רהמ .טנרטניאב רתאהמ תורישי ותוא קחשל ןתינ ןכ ומכ .תויתרבחה תותשרה דחאמ ןובשח ותוא תועצמאב סנכיהל וא םשריהל תכלל טושפ ,םירחא םינ .םירחאה לכל הנימז הנייהת םתיאו ,ךלש ליפורפב וגצוי ךלש םיגשיההו תוחלצהה לכ זאו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more