סימניות

משחק קסרל בכוכ באינטרנט

                                  Star Smash קחשמ

קסרל בכוכ

Star Smash

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ קסרל בכוכ שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .היסקלגה יבחרב עסונש טואנורטסא ךתיא ונמצע תא םיאצומ ונא םירפוס ידי לע ןנכותמכ .םתיא רוחסל ,םישדח םיעזג שוגפל ,םיניינעמו םישדח םירבד דומלל ידכ ,בכוכל בכוכמ ס .בלכה רובק ןאכ לבא .םיוולש םידמולמו םירחוסל תונפקות תוארהל ימ דימת שיו םלועב םלשומ אל רבד םוש .םייביסרגא םירזייח ךותל ץר התא ,קומע ללחב תכל יבכוכמ דחא םע סט זאמ .ביואה תא דימשהלו קבאמה תא תחקל ךירצ התא ךלש סיסבל ץורפל וישכע .שרגמה תיתחתב היהת התאש ינפל ,זא .תוקינכט םינייצמה םילמס ךלומ עיפות איה .םדקתהל לכות םהמ דחא הריחב .ןגהל וא ףוקתל םג התא ,רמולכ .הניפס ןוירש תמר תא הארמ ןימימו לאמשמ הלעמל .הניפסה תא דימשהלו ביואה וק תא ספאל איה ךלש המישמה .תוידוחיי תולוכי היהי םג ביריה יכ ,השק רתוי הז תא השעי ביריה ןכמ רחאלו ,המר לכ .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .ינחור הגאדהו הבשחמה תוחתפתה התרטמש עשעשמ יד gempleem קחשמה תא קסרל בכוכ שי .שידא ראשנ אל דחא ןקחש בוזעת אל בוט לוקספ םע הפי הקיפרג .םיקחשמב תונהילו םהלש דיינה בשחמה וא טלבאט ,ןופלטל קסרל בכוכ דרוה .טנרטניאב תשרב קחשל םג רשפא .תויתרבחה תותשרה לע ןובשחו ןיד לש דחא ןיזהל ידכ וב שמתשהל וא םושירה תא םומינימ .ברק-ודב םתיא םחלית ךלש םירבחה וא החפשמה יבורק ןימזהל לוכי התא הז םע .ךלש ליפורפב וגצוי תודרומהו תוילעה תא - ךלש םיגשיהה לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more