סימניות

משחק םדא ינב תפיקת באינטרנט

                                  Attack on Humans קחשמ

םדא ינב תפיקת

Attack on Humans

.םירזייחה ןיטולחל םינוא רסח אוה הז השעמל לבא ,רערועמ יתלב הארנ ונלש לודגה לוגע .גאדומ תויהל אלש לוכי אל הזו ירשפא יתלב טעמכ היהי ותוא רוצעל ידכ ,ץראה רודכ לע .הרוק המ תוארלו הז תא לצנל ךירצ ,םדא ינב הפיקת - םישנאה לע הלודג הדימ הנקב הפק .םות דע ץראה רודכ לש םירישעה עבטה יבאשממ תונהיל תאו ומצע תא עיגרהל םייחה םירוצ .ןושאר תוקנל הצור התאש דחאה תא רחב ,תוינורטקלאה תואצות חול ייאו תושבי לע רודכה .תננסמ ותכיפהו ,תחלצ בקנל םילוכי םה ,םישאונה םירויה לא רפאה תא דימשהל תוריהמב .ןיירושמ בכר ילכו רזיל תוארמ םע םיפלצה תשדקומ תדחוימ בל תמושת .תוצצפו םיליט לש הזגפה ,המילשמ התיחנ תזגפה .תינסרה המישמ דוע עצבלו שדח םוקימ לא רובעל ידכ ,הניפסה רוע לש תוקזחתהה ,רתוי ב .יוצרה תא גישהל םילגוסמ ויהי רבדה לש ופוסב םהלש עבצה ימולצתו ןבאה תא םישבול םי .םינפה לע הלאש ינמיס םע תויבוק תרוצב םיעיבג ףוסאל ,םיטהול ודנרוט ימחול חלקתהל .תפסונ תשומחתו םיירט המצוע םיבור לש הניפב ןימי דצב תוארל ולכות ,וזכ הייבוק תרי .רשואב תויחלו ץראה רודכ ינפ לע עוגר ראשיהל ךממ ענומ ,םימיענ םדא ינב םע תוריהמב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more