סימניות

משחק Fusion ידנק באינטרנט

                                  Candy Fusion קחשמ

Fusion ידנק (Candy Fusion ):

.חור רצוקב ךל םיכחמ םישגרמו םיפי קחשמ יקתממ .ךלש ןורשכה םוכחתב יולת הזו ,תויצמרופסנרט הצור ידנק .םיאלמ תודש יקתממ רשפאל אל לבא ,םייפוסניא םיבוליש תושעל לוכי התא ,רומג דוגינב .עגמה ךסמ לע עבצאה תא וא רבכעה םע ךשמה
" "