סימניות

משחק 2 ךלמה זוזבל באינטרנט

                                  Loot The King 2 קחשמ

2 ךלמה זוזבל (Loot The King 2 ):

.עצב ףדור עשרה ךלמ תא דודשל ליצא דדוש בוש רוזעל התא ובש קחשמה לש ינשה קלחה תא .בהז לש הזחה לע בשויו םיחטבאמ לש תשלושמ תעבט םע ומצע תא ףיקה ,םיעקפומ םיסמ םתא .רצואה תובית תא לקלקלו םילשב םיחופת ףוסאל ,םירתלואמ םיטירפ תועצמאב ,םיינתמיא ם
" "