סימניות

משחק הריטה לש הימ באינטרנט

                                  Mia's Castle קחשמ

הריטה לש הימ (Mia's Castle ):

.םלענ יאנסה תא התרבח יכ רעיהמ העדוה יתלביק יבייב .בולכב םישלו השוטנ הריטב תוינרקס תוי'גני'ג םישנ התיפ םיעודי אל תוחוכ יכ אצומו .הל רוזעל ךירצ התאו ,רבח ליצהל ידכ ץמואב הרבע הנטק הרוביג .םכותל התצר הדליה ונתת לא ,תוערה תוחורה לש םילפאה תונורדסמב טטושל םירבדל .יובש עיגתש דע הציפק
" "