סימניות

משחק גייד םוי באינטרנט

                                  Fishing Day קחשמ

גייד םוי (Fishing Day ):

.ירירגס ריווא גזמ אוה תונולחה םא םג ,גודל .ריווא גזמ לכב םייקתי גיד ןכמ רחאלו ,דיינ ןופלט וא טלבאט בשחמ די גשיהב ךירצ הת .דמחנ םודא גידו הריסב םוקמ ךל םינתונ ונחנא .גיד תמלשה תאו הריסה לש ןותחתה קלחל קזנ איבי הז ,הצצפ סופתל רהזיהל ךירצ לבא ,ם
" "