סימניות

משחק ידנק ףיעהל םלוע באינטרנט

                                  Candy flip world קחשמ

ידנק ףיעהל םלוע (Candy flip world ):

.דועו םיקתממ לש ןווגמ ףוסאלו בצמה תא לצנל םירהממ ,םיקתממ ןדע ןגב תויהל ךל הרקי .םיקתממה לכ תא קיבדהל ידכ םיכלהמ לש םיוסמ רפסמ ךשמב ךכ ,שרגמה תחת ורחבנש םיקתמ .הגרדהב םיטנמלא תפסוה ,חטש בוהז פוריס תא אלמל רהמ המכ בושחת .רבכעה םע ךשמה
" "