סימניות

משחק דורשל 2 ץורמ באינטרנט

                                  Race 2 Survive קחשמ

דורשל 2 ץורמ (Race 2 Survive ):

.דורשל - ונדיקפת ךלומ ו ,ויבירי לכ ינפלו םייסל םדוק ואבש ,חצנל בייח התאש דחא , .שיבכה לע תועבטמה תא ףוסאל םיצח ןורמת ,המכוחב םתוא ףוקעל ,תוינוכמב אלמ ןאוס שי .תודוקנ תוכפוהש תועבטמ לש םיוסמ רפסמ ףוסאל ךירצ התא ,אבה בלשל רובעל ידכ
" "