סימניות

משחק Kinoko באינטרנט

                                  Kinoko קחשמ

Kinoko (Kinoko ):

Kinoko - ןטק רוביגל םע לייטל םיכלוה ,ותוא ריכהל םידמול התאו תודיחו םיירלופופ ק .תבכר רותב וב שמתשהל לכות רוביגהו ,לדגי אוהו תוירטפ םישל ,הובגה ריקה לע ץופקל
" "