סימניות

משחק ץארג תומחלמ באינטרנט

                                  Graz wars קחשמ

ץארג תומחלמ (Graz wars ):

.העות תמ רוביגו לוצינ ינומה ןיב קחרמה תא םצמצל חוטב לבא טאל םיזז םירוצי ףיקהל .םיאשונ לש לופיטו הנגה תשיכר ידי לע הגרדהב םהלש העוערה הדמעה תא רפשל ידכ תועבט .רבכע - הרי ,ASDW ךלש תומדה תוחתפמ זזה
" "