סימניות

משחק ןורכיזה דעצמ תיינח באינטרנט

                                  Memorial Parade Parking קחשמ

ןורכיזה דעצמ תיינח (Memorial Parade Parking ):

.תונוש תופוקתמ תוינוכמ לש ןורכיז דעצמ - הלודג הדימ הנקב גח תחראמ ריעה .ןיטקה לש םירצה תובוחרה לע אצמנה ,ןוינחה ךותל תינוכמה תא םישל ךירצ התאו ,םימוס .הנופה הנוכמב תעגל אל הסנמ ,ןרמתל ךרטצת .הינחה םוקמ לש םוקימה לע ןוויכה תא םכל האריי קורי ץח ןפדפד .םיצחה תעונת תא להנ
" "