סימניות

משחק העיקש שלב באינטרנט

                                  Sunset detective קחשמ

העיקש שלב (Sunset detective ):

.םיאפרה תוחור םע דדומתהל ןמז יל היהיש ,העיקשה ינפל ןמז דואמ טעמ םיריאשמ תוחור .םילעפומ םילפאה עשרה תוחוכב השק רתוי הברה היהי םתיא דדומתהלו םיקזח םיכפוה םה , .םהלש היגרנאה תא ףוסאל ,םיינחורה תשראה ירוצי יעיפומ תוריל .רבכעה לע הציחל ידי לע תוירי תושעל ,יפואה יצח תא זזה
" "