סימניות

משחק H. .ינא V. E 5 ןיבור vs האר -More באינטרנט

                                  H. I. V. E 5 Robin vs See-More קחשמ

H. .ינא V. E 5 ןיבור vs האר -More (H. I. V. E 5 Robin vs See-More ):

.םתוא רוצעל הסנמ ןוגראה יער - תרווכ 5- ב לווע דגנ םימחלנ םיריעצ םינאטיטה .ביואה תא דימשהלו ןכדעתהל ןיבור רוזעל לוכי התא לבא ,חורבל הסנמ אוה ,קומחל חילצ .תוקוריה םיקוסמו תוינוכמה רבעל תוריל ,תינוכמה ביבס תכלל ןמז שי זא ,ןאוס בוחרב
" "