סימניות

משחק ינבצע שירכ באינטרנט

                                  Jumpy shark קחשמ

ינבצע שירכ (Jumpy shark ):

.לוכאל ךורא עסמל ךלוה אוהו רוזאב לכה הלכא רבכ איה ,היח יבאת םיחצנ תינסרוד - שי .םיגד הברה עולבל ןח ינבא ,ךרדה ךרואל תועבטמ ףוסאל ,םילושכמ ךרד וכרד תא סלפל הח .םילודג םיפצ םיצפחו תורוניצ לש ךרדב טלובה שירכה תא ףוחדל אל תוסנלו רבכעה םע הע
" "