סימניות

משחק תשדוחמ הרודהמ דרפ באינטרנט

                                   קחשמ

תשדוחמ הרודהמ דרפ ( ):

.םיעודיה תרתחמ תובמוקטקה לא הנופ אוה ,בוש שיבכה לע דרפה םסרופמה עסונה .ביבס םייסרא םיברקע הציר ללוכ אל הזו ,יפוא לש ותומ םישקבמה ,הזה םלועהמ אלש םיר .רקחמב רתוי תוריל ךרטצי לבא ,המישמ ישופיח עצבל דרפה תרזע .Ctrl - הרי ,םיציח - העונת
" "