סימניות

משחק Alien תפיקת באינטרנט

                                  Alienassault קחשמ

Alien תפיקת (Alienassault):

.םירז םישלופ ידי לע ףקתוה הרהזא אלל ,ונלש תכלה בכוכ לע .סרהנ ונלש בכוכה תאו םהלש בכוכה וחקלנו םידבעל וכפהי םישנאה לכ זא םיחצנמ םה םא .תושונאה תלואג לש הנורחאה הווקתה התא .המדא םהל ןתונ אלו םימשב ןיידע kosmitov ליפהל ,תידוס המחלמ תנוכמ ידי לע סיט .תושונאה לש הצקה תאו קחשמה ,תבשל םיחילצמ םה םא .דבלב ךידיב םדאה ינב לכ לש הלרוג תא ,החלצהב
" "