סימניות

משחק רושיק םילזאפ באינטרנט

                                  Linking Puzzles קחשמ

רושיק םילזאפ (Linking Puzzles ):

.דצ לכ טשקל הזילע חור בצמ רוציל ץנצנהמ תינוגסס ,תינועבצ הרואת הריהב ,תירשפא ית .ןוכנה ףצרב עבצ םיטנמלא בלשמה ,דנלרג תא רבחל ידכ - ךלש המישמה .תוצחל ונממ עונמלו רבכעה םע ליתב ,םירפסוממ םה ,תוטשפ םשל .םביבס תכלל ,םילושכמה תא לשמל וחק .לבגומ וניא לבכה ךרוא
" "