סימניות

משחק מכונת כדור באינטרנט

                                  Bullet Car קחשמ

מכונת כדור (Bullet Car):

.סרהו סואכ לש םלועב ךמצע תא אצמו קוחרה דיתעל עס .ךלש ךרדבש המ לכ תא דימשהלו םיביוא ידודגב ךשכשל ךילעו םימויא םיט .קחשמב םינימז הגיהנ יבצמ ינש םנשי .לושכמ לכ סורהל לוכיש קנע רודכל ךופהל וא הליגר תינוכמב עוסנל לוכ .Bullet Car -ב םישדח םיאיש עבקו םיבצמ ןיב רובע
" "