סימניות

משחק תנכוסמ הקתפרה באינטרנט

                                  Dangerous adventure קחשמ

תנכוסמ הקתפרה (Dangerous adventure):

.האלפנ הליגמ רוכיש ךותמ לייא לש תחא סוכ לע תחקמתה הנרבטב םעפ .רצוא תפמ ול שי .ןהל שיש רתויב רקיה רבדב תולקתנ ןה וב ןושארה ףוגל קינעהלמ ןיטולח .שיבכה לע ויהיש תוצלפמה לכ תא סיבהל ידכ תווצ ףוסא
" "