סימניות

משחק ןמטאב תמאתה באינטרנט

                                  Batman Matching קחשמ

ןמטאב תמאתה (Batman Matching ):

.המאתה ןמטאב קחשמב ולש תוחכונהמ הצורמ בוש ןמטאב .קחשמה בחרמ לכ תא םיאלממ ולש הנומתה םע םילמסה ,העונתב ותוא וארת .ופועמב רוחש ףלטע ידי לע למוסמ תודדוחמ םיינזוא םע ולש יסאלקה לגל .בהל תולעב רתוי וא תונומת שולש לש תוארשרש רציילו לע- רוביג לש תו .םישדח םיטנמלא לש תוכורא תוארשרש רצוי התא םא ןמז תלבגה אלל ןמזה .ןמז תלבגה אלל ךשמיהל לוכי ןמטאב תמאתה קחשמ ,ךכיפל
" "