סימניות

משחק תוירי תועוב וירמ רפוס באינטרנט

                                  Super Mario Bubble Shoot קחשמ

תוירי תועוב וירמ רפוס (Super Mario Bubble Shoot):

.Super Mario Bubble Shoot קחשמב הזב לפטת התאו תופיחדב ומלוע לכ ת .תונוזלחו תוער תוירטפ :וירבוד לכו ומצע רזואב וליפא אלא ,קסרפא הכ .תוילילש תויומד וב וראשיי אל םא םלש היהי אל םלועה .הזל םידגנתמש הלאכ ןיא םא ,בוט הז םא עובקל ךיא .םודאה וקה תא תוצחל רקיעבו ךסמה תיתחתל עיגהל ןהמ עונמלו תועובה ת .וירמ רפוס לש העובה תויריב לופיל ןהל םורגלו וז דצל וז תוהז תועוב
" "