סימניות

משחק םירוביג ץוליח באינטרנט

                                  Hero Rescue קחשמ

םירוביג ץוליח (Hero Rescue ):

.רוביגה לש הלצהה קחשממ תומד ומכ ,הרזעל םיקוקז םמצע םה םימעפל לבא .דואמ ןכוסמו בכרומ ךובמב דוכל ומצע תא אצמ ךא ,רצואה תאו הכיסנה ת .תוביסנה דגנ ןועטל רשפא יא לבא ,םירחא םינכוסמו םיקזח םידגנתמ וא .ץוחבמ הרזע ילב תאצל לוכי אל רוביגהש הלאכ םהו .בל תמושתו תינויגה הבישח םיקיפסמ ,יאורה חוכל קוקז ךניא ךכ םשלו .ףרוטה ינרופיצב וא תחתורה הבלה ימרזל תחתמ ומצע תא אצמי אל רוביגה .םירוביגה תלצהב ותוא הליצהש לע הדותב ותוא קשנת הכיסנהו ,ןח ינבאו
" "