סימניות

משחק ונימוד באינטרנט

                                  Domino קחשמ

ונימוד (Domino):

.םכלש הבוגתה תוריהמו בשק תא קודבל ולכות ונימוד קתרמהו שדחה קחשמב .ונימוד תרזעב תאז תושעל ולכות .ונימוד חירא הארנ וילע קחשמ הדש הארת ךסמה לע ךינפל .ונממ םיוסמ קחרמב היהי םויסה וק .הילא ךלש קרפמה תא איבהל ךרטצת .םילושכמ לש םינוש םיגוס ויהי םיקחשמה שרגמב .עונל ליחתת ךלש םצעה ןמיסב .םתיא תויושגנתה תענומו םילושכמה לכ תא תפקוע םכלש םצעה יכ אדוול ם .קחשמב אבה בלשל וכישמתו תודוקנ ולבקת םויסה וקל עיגת איהש עגרב
" "