סימניות

משחק שאד ןמקיטס באינטרנט

                                  Stickman Dash קחשמ

שאד ןמקיטס (Stickman Dash):

.וידיב היהי עדימהו שיבכהמ םייאשח םינכוס תורשע המכ איצוהל ךירצ או .תמלשומ הרוצב הדובעה תא השעת וברח ,תונטק תועורזב שמתשהל ליגר אל .ןמוימו זירז התא םא .השונא הכמ וילע קינעיו ביואל תוריהמבו עתפל ברקתי אוהש ךכ תומדה ת .ה'גנינה תא דימשהלו תוריל לכוי אוה ,קפואב וראשית וא וססהת םא ,םי .ךלהמ עצבל ידכב טשוקירב שמתשה .םידחוימ םירותפכ לע הציחל ידי לע תותלד חתפ .Stickman Dash קחשמב הבוגתב קשנה ילכ יגוס תא תונשל תלוכיה ךל היה
" "