סימניות

משחק Throne Kingdom at War באינטרנט

                                  Throne Kingdom at War קחשמ

Throne Kingdom at War (Throne Kingdom at War):

.הכולמה סכ לע ברקהו םידויפה תליחת םע ,עתפל הרק הז םא דחוימב ,םיה .ןיטולחל םייואר אלו םייוארה הלא תא ךשומ בהזה רתכ לש קרבה .טלקמה לע בשח אל וליפא אוה ,שרויה תא קר אל וירחא ריתוה אל ,רטפנ .קרפתה לכה ותומ ירחאו ,תחא תבב תומדא המכ לש הקידבב רמשו תובר םינ .המחלמ קחשמב םייניבה ימי לש תיפולחה סכה תכלממל םיאבה םיכורב .הכולמה סכ תא עובתל תוכז לכu200bu200b שי הדיריה ןודאל .םיאשונה לכ תחוורל תיתריצי הדובעו םיביוא תויווג העורז ,הרטמה תגש .הקזחו המצוע תבר הירפמיא תונבלו רבעה תלודג תא תויחהל ובשחתש ןמזה .תושדח תויונמדזהל השיג לבקל ידכ וב רקחמ עוציבו הימדקאה תיינב ,רת .םישרפ ,םיפוצ ,םיציח ,םיריבא ,תינח ישנא :םישדח םילייחב אבצה תא ש .תוחוכו ףסכ ךוסחת לא ,המיחלה תמר תא ףרה אלל תולעהלו םתוא ןמאל .לשכיהל ילב ףוקתל וסני םיביואש ןוויכמ ,ריעה לע הרימש לע בושח ,לכ .רידח יתלב תויהל רצבמל ןת .רתוי קזח אוהש והשימ שי דימת ,חתפתמו קזחתמ התא ךיא הנשמ אלו יחצנ .ךלשמ רדס תמקה וא דוחיאל תופרטצה לע בושחל ןמזה עיגה ןכל .קזח אוה המכ הנשמ אל ,ביוא לכ ףודהל ולכות םכינכש םע הלועפ ףותיש .םלוכ לע ירמגל וכמסת לא לבא .תוזיזפ תולועפ עצבת לא ,ךלש םידעצה תואצותב בשחתהב ,תיגטרטסא בושח .רוביגה היהת קחשמב שמתשמה לש תישיאה המאתהה .וברוקמו ןודאה לש ישארה דקפמה אוה .המצוע בר קשנ ,תושדח תויונמוימ רבצ ,תופיצרב רפתשהל ,ךלש סובל חינ .ןוחצינה ייוכיס תא תיתועמשמ לידגמו ותוא קזחמ רוביגה ,םינייפמקב א .בורקב הרקי אל הז ךא ,תחצונמ יתלב טעמכו הקזחל ךופהת ,הגרדהב .הרוגא תרומת ורכמש ביואה לש םירוגמ וא םילגרמ ונכתי םיבורקה םירבח .העתפהב אבצה תא עיבצהלו ךמצעל ןתית לא ,רמשמה לע היהת דימת .וילא קקותשמ אוהש אסכה תא שובכל ול רוזעו ןודאה לש ויתווקת תא דדצ קחשמ תונוכת .ץראה רודכ ןיבל םירחא םישנא לש תודיחי ןיב ןיחבהל תורזוע םיעבצה ת .םייטנוולר םידחוימ םיטקפא םע ינומרה דנואס בוציע • .תיסור ןהיניב ,תוליבומה תופשה לכב גצומ עוצעצה • .םולשתב ןכות ןתינ ,תויקחשמ חתפל תישפוח תונמדזה דצל • .הרקיה הרטמה רבעל רתוי הליעי הרוצב עונלו רתוי רהמ םידעצ המכ רובע .תויארקא תושיכר תמיסח לש היצקנופה תא תוללוכ תורדגהה ,םמצע תוחוכב .תומייק תונמזהל ףרטצהל וא םמצעב תונמזה רוציל םילוכי םיפתתשמה • .םירחא םינקחש םע תוברקו תומישמב ףתתשהל ,תומישמ םילשהל םכילע • תושעל המ .ןהלש םייבויחה םיטביהה תא שי תויורשפאה יתשל .ויטרפו ורדה אולמב ברקה הדשב הרוק המ תוארל ולכות ,בשחמב קחשמ .עגר לכב אבה לויטב קלח תחקל םכל רשפאיש המ ,םכתיא היהי דימת עוצעצ :םינוויכה לכל תושדח תויונמדזה תוחתפנ ,םיעוריאה ךלהמב .ןוחצינה ייוכיס תא לידגהל ידכ תעל תעמ ותוא רפשל שי ךא ,םימיאתמ ם .םינוש םיטירפ רוצייו םינבמ תמקה ,םיבאשמ תאצוהמ לחה תולועפ לש המל .המחלמב סכה תכלממ קחשמ איבמ םישודיח רתוי ,םיעוריאב קמעתמ התאש לכ .םמצע תוחוכב םיביוא תופקתה םע דדומתהל רשפא יא ,בורקב .ברקב טוקנל דחיו תותירבל סנכיהל ןכלו ,תירבה תולעב תכימת ילב רדתס .היווחה לע הבוטל ועיפשיש ,PvE -ו PvP תוברקב ףתתשהל תורשפא שי םינ .הקד לכב בוט םבצמ לע ורמשו םילייח ובכרה ,הגופה יעגרב .קזחתהל אוה םג רוזעי ,הטילש לש הבוטה ותראפת תוכזב ריעל םיכשמנש ם .תויגולונכטו םירמוח ,םייוקיש ,םיישומיש םירישכמ ואיצמי םהו ,הימדק .רתוי ןיינעמל ראוב Tron Kingdom קחשמה תא ךפוהש המ ,תיאבצ תונמוימ .םישדח הלילע יווק םיפיסומו ,תעל תעמ וילא םיררחושמ םינוכדע ,ףסונב