סימניות

משחק הָרָעְמ באינטרנט

                                  Cave קחשמ

הָרָעְמ (Cave):

.תועתפה הברה ךל איבמ הרעמ תינרדומה תיללחה לע שדח תכל בכוכ םע תורכיה .קומעה ללחה לא ךלש ליטה תא ואשנ םימיענ אל ריווא ימרז ךיא ,ימימשה ףוגה לש הריפס .ךלש הניפסה תא להנל תוריהזב הסיטה לע תוריהזב חקפל ךירצ התא ,ףחסיהל אל .הסינכה ירחא תוינש םישולש קוידב קרפיהל הלוכי איהש דע הרצ הכ תיעקרק-תתה הדיריה .ךרדל אציו ךלש תפפועמה הנוכמה לע ןגמ ךוחמ םישל וחכשת לא ,רשפאה לככ בר ןמז תויח .רהזיהל ,הטקרה לש הפילקה תא לילד היהי ןבא תוריק םע שגפמ לכ
" "