סימניות

משחק יסאלק לדגמ קאטס באינטרנט

                                  Stack Tower Classic קחשמ

יסאלק לדגמ קאטס (Stack Tower Classic ):

.םיינרדומ םירישכמ לש םיליבומ םיחתפממ קחשמה קאטס לדגמ םייסאלק םיקחשמ לכתסהל ונא .לזאפ יקחשמ לש הירוגטקל ךייש הזה קחשמה ?הובג לדגמ תונבל םעפ תיסינ .המישמ קוידב הזכ היהת התא םויה .ותמקה הארת ,ךלומ ךסמב .קיודמה לדוגה םע להוני םיקולב יבג לע .ותוא רוצעל התאו ,סיסבל רשוימ קולבה לדוג תועצמאב לעופ ובש עגר סופתל איה ךלש המ .םצמטצמ סיסבה סוטמו ,םיכתחנ םהשכ קיספהל זאו ,ןוויכ לכב לעפי שוגה לש הצקה םא .ךסמהמ םלעיי אל ילאמינימ היהי אל ינבאכ דוע לכ ותוא תונבל לוכי התאו .תודוקנ ךל ןתיי דוסיה ינבא לע המקוה תלבקל .הובג לדגמ תונבלו רשפאה לככ בר ןמז דמעמ קיזחי ימ אוה חצנמה .ןשייחה ךסמ לע הציחל עבצא וא רבכעה םע םג העיגמ טושפ איה הרקבה .ןורשיכ תאו ןיעה תא חתפל דעונ אוהו ,םיאליגה לכב םינקחש דעוימ יסאלק לדגמ קאטס ק .ינרדומ רישכמ לכ לע הז תא ןגנל לוכי התאו השדח המרופטלפ HTML5 לע חתופש הז .םכיניעב ןח אצומ הז קתרמ ךא טושפ רופיס יכ םיחוטב ונא .קחשמה תא ליחתהלו םהלש רישכמל יסאלק לדגמ קאטס דרוה .ךלש ןפדפדב קחשמה תא חותפל טושפ ,םושיר םוש ךירצ אל הז ,טנרטניאב תורישי ונלש רת !ךלש השפוחהמ הנהת
" "