סימניות

משחק יסאלק גנילואב באינטרנט

                                  Classic bowling קחשמ

יסאלק גנילואב

Classic bowling

.ק'ג םיריכמ ונא ובש שדח שגרמ קחשמ יסאלק גנילואב ונינפל .םיניפה תא ליפהל רודכה ירחא תועש עיקשהל ןכומו גנילואב לש ץירעמ אוה ונלש ישארה .קלח וב חקול ק'ג ןבומכו טרופסב תופילא עצבתמ ונרוביג לש םתיב איה הנידמה .ךכב ול רוזענ ונחנאו .ולש םיידיב רודכה תא תחקלו לולסמה לע תאצל ,זא .ליבשה לש ינשה ,קורזל לש וחוכ לע יארחא אוה ןושארה - םינווחמ ינש םה לאמשו ןימי .רודכ קרוז התא הבש המצועהו החלצהב ןוכנה לולסמה תא תונבלו עגרה תא סופתל איה ךלש .תודוקנ ךל ןתניי דיבכמ תלבקל .(םיניפה לכ תא תלפה התא רשאכ הז) התיבש קורזל בשחנ שישכ רתויב החילצמה הרבחה .תודוקנה הברה יכה עלקש ולאל קנעומ ןוחצנ .םוקמ לכב חצנמה לבקלו תומרה לכ תא חצנל ךירצ התא תופילאב תוכזל ידכ .HTML5 תייגולונכט תועצמאב בתכב יסאלק קחשמ גנילואב .קתרמ רופיסו דואמ הפי הקיפרג ול שי .שגרמ הזה קחשמה רובע העשמ רתוי תולבל םיאליגה לכב םינקחש יכ םיחוטב ונא .םיקחשמב תונהילו ךמצעל הז תא דירוהל טושפ .ונלש טנרטניאה רתאב תשרב קחשל וא .הנהית
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more