סימניות

משחק יסרבר באינטרנט

                                  Reversi קחשמ

יסרבר

Reversi

?תודיח בהוא התא םאה .ךליבשב יסרבר קחשמה זא ,ןכ םא .תודיח לש םלועל ךתיא לולצל לכונ ,תאז לכב .םיאתב רובש שרק ונינפל .םירוחשו םינבל - םינוש םיעבצב יבבש המכ םיקהל רוקמב היה זכרמב .פיט הז םירפסמה םע םיאתה תא תוארל לכונ ,םביבסמ .ךלש םיכלהמה תא ןנכתל םילוכי ונא ,וירבדל .ובור תא וא ךלש יבבשה הדשה לכ תא דוכלל ידכ תירקיעה הרטמה .תוטשפב השענ רבדה .ביואה תומדקתה תא םוסחל ידכ ךלש בבש תונבל לכות .ךלש םיטירפה לש עבצהו ךפהתהל ולכוי םה ,ביואה היהי יבבש רפסמ לכב םאו .וב םהלש םיכלהמה ןונכתו ךלש תיגטרטסאה הבישחה שממל ךירצ םג עודי טמחש וא הקמד לש .רחאל העשמ רתוי עיקשהל ךל םורגי ףיכ יד אוה קחשמה .רחא ןקחש דגנ םג אלא ,םמצע תא קר אל קחשל לוכי התא ,יסרבר קחשמב םג .שגרמ הזה קחשמב רינרוט ןגראל תאו ךלש םירבחה תא םינימזמ זא .םלועה יבחר לכמ ךומכ קוידב הלאכ םיבירי ךותמ רוחבל טושפ וא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more