סימניות
תשרב םיכופה םיקחשמ

תשרב םיכופה םיקחשמ

.Reverse אוה ,טמחשהו הקמדה תמרב ,רתויב םיבוטה היגטרטסאה יקחשממ ד .ולש רתוי םימדקומ םירוכזא אוצמל ןתינ םימיוסמ תורוקמב ךא ,הרשע-עש .טנס יאב ותולג ןמזב וב הליב אוהו ןואילופנ לע בוהאה קחשמה היה הזש .הנלא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ךֹופֲהַל לפי קטגוריה:

.Reverse אוה ,טמחשהו הקמדה תמרב ,רתויב םיבוטה היגטרטסאה יקחשממ ד .ולש רתוי םימדקומ םירוכזא אוצמל ןתינ םימיוסמ תורוקמב ךא ,הרשע-עש .טנס יאב ותולג ןמזב וב הליב אוהו ןואילופנ לע בוהאה קחשמה היה הזש .הנלא

.םיכלהמל הקולח ןיא ,םיפי'צל קויד רתיל וא ,תויומדל ןכש ,תרתומ ולש .םיאת 8 לע 8 תויהל ךירצ ולדוג .םידגונמ םיעבצב תועובצ ךא ,םידדצה ינשמ ןתרוצב תוהז ןהש איה ןהלש .ולש עבצה תא רוחבל בייח ןקחש לכ ,רוחשו ןבל הז בורל .ףתתשמ לכמ םיינש - חולה לע םיפי'צ העברא קר ויהי קחשמה תליחתב .ןבלל הצקומ ןורתיה םהבש םיקחשמה בורל דוגינב ,רובעל ןושארה היהי ר .הדשל ץוחמ הרתונש הקפסאהמ םיבבש ףוסאי םכמ דחא לכ .תחא הנוכת רוכזל ךילע ,הלועפ עצבתש ינפל .ביריה לש הרוש היהת ךלש םיצפחה ינש ןיבש וזכ הרוצב ךלש תא םקמל ךי .הנשמ אל הז - ינוסכלא וא יקפוא ,יכנא תויהל לוכי הז .ןהלש םילעבל וכפהת םתאו עבצ ונשי ןהש רמואש המ ,תוכופה ויהי תויומ .ךילא ועיגי ללכה ןמ אצוי אלל םלוכ ,רגוס התאש תורושה רפסמ תא הנשמ

.ותוא עצבל תונמדזה ךל שי םא ךלהמל ברסל לוכי ךניא ,ןכ ומכ .ךביריל ומוקמ תא תונפל ךרטצת ,תכלל לוכי התא ןאל תויורשפא ןיא םא .אלמתי םיקחשמה שרגמ לכש דע ךישמי קחשמה .הכוזה עבקיי ןכמ רחאלו רופסל ךרוצ שי ,ןכמ רחאל .חצני ועבצש הז היהי הז ,יעבט ןפואב

.ךלש ביריה תולועפ תא בשחלו תויורשפא קפסל ,םיכלהמ ןנכתל לגוסמ תוי

.יתימא בירי לומ ןהו תיתוכאלמ הניב םע ןה םחליהל תונמדזה ךל היהת ם .ךלש ההובגה המרב ץיוושהו םלועב והשפיאמ יארקא ןקחשל ןתמה וא רבח ן .יעוצקמ טלתאל ךופהל ילואו רתויב בוטה ןקחשל ךופהל ידכ םיגשיהה תוא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more