סימניות

משחק Splash Adventure באינטרנט

                                  Splash Adventure קחשמ

Splash Adventure

Splash Adventure

.םיגד לש םינווגמ םייח םה ובש םימה םלועב ךתיא לולצל לכונ Softgames הרבחהמ ינתוו .הדמתהו תונרקס דימת היה םוט ןטק גד ,ונרוביג .םהיתוחפשמ ינבו םמצע רובע ןוזמ תנכהב קסוע ונרוביג ךרואל םימח םימה רשאכ ,םימח ץ .הז ףרוט לש םיינישה ספתיהל אלו הצור אוהש המ לכ תא ףוסאל היה יכ האצמהה רשוכו תו .וב ונלש ץימאה קוניתל רוזעל ונל ןת .תוכיכר ףוסאל םיבהבהצ םידדצה ינש ןיב ףצ ונדיקפת .םיינישב םהב לקתנ אל התא ,םיגד םיפרוטה הצחי ךלש לולסמה .רבכעה םע טלשנ אוה רוביגה .חילצת התאו העונת לש ןוויכה תא תונשל ידכ רבכעב שמתשה .רתויו רתוי ויהי םיביואה השק ךל היהת המר לכ םע יכ רוכז .קיודמו רהזיהל זא .HTML5 תייגולונכט תועצמאב ובתכנש תואקתפרה ינתוואר קחשמ .רישכמ לכ לע ותוא קחשל םילוכי ונא ,ךכיפל .םיאליגה לכמ םינקחש ידי לע ונהנ היהי יכ תידוחיי הריווא רוציל וחילצה םיחתפמה .בטיה תבשוחמ הלילע הפי הקיפרג תונהילו ךלש םירישכמה לכ תא רטעמה תואקתפרה היצקיל .טנרטניאב ונלש רתאב תורישי התוא קחשל םג לוכי התא .ךלש ןפדפדב תוינתווארה תואקתפרהה תא חותפל קר ,יחרכה אל הז המשרה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more