סימניות

משחק Resident Evil הלובא באינטרנט

                                  Resident Evil Ebola קחשמ

Resident Evil הלובא (Resident Evil Ebola):

.בוש תינרתח דיגאת תיירטמ םע שגפיהל וחמשי םינפבש ביוא ידהוא .ןכוסמ דואמ הזו הנוש ,בושו בוש רבגומ ,הלובאה ףיגנ לש חטשה ינפ לע ןכוסמ םויא לש .םיארונ םירוסייב םיתמו םיאפרמ םיכושח ,םילוח םתוא םהל שיש הלא .היצטומ םיבמוז המיחל ,ןוגראה בל לא רודחל בייח ךלש תווצה .תושונאה רומשלו הפילד לש המולעתה תא רותפל
" "