סימניות

משחק םוקיה לש ובוש באינטרנט

                                  Tomb Of The Universe קחשמ

םוקיה לש ובוש

Tomb Of The Universe

.םישדח םירגתא םע םידדומתמ םירקוח ,רחא חתופו ,הברה יד וראשנ ןיידע ונלש ץראה רוד .םוקיה ארקנש ,םיקיתע םירבק רקחל ותיא ךלוה התא םא ,תונמדזה לכב ול שיו ,רקי ץפח .עודי וניא הלש תויעקרק תת תורהנמ רוזאב יכ ,האולמב תנבומ הניא ןיידע אוה םוקיה ל .החל לש ךובמה לש םירדוקה תונורדסמב ךמצע תא אצומו ןבאה ןתפמ לע ךורדל זעה אל שיא .הארונ תיתחת אלל הרוב ךרדה רובעל ילבמ ןוכנה םוקמל ןעדמ חולשל םילגוסמ ,םידחוימ .רחבו ץחה ןוויכב תא רידגהל ךלוה התא ובש םוקמה לא רבכעה וא עבצא תציחל .טסה לש רבקה םש ,םוהתה לש תררמצמ הקעזב לשכיי הז ,ןוכנ אל הרוצב םתוא רידגמ התא .דבלב ןירוחה ינב לש ןוויכב וא ןועש ןוויכב ךופהת תומדה ,תוציחמ וא תוריק תרוצב ל .םיפעוסמ םירבעמו תובר תומר ןוגכ הרובקב .רחאה םלועה לא רטפנה תא תוולל היתרשמ םע רבקנ ןכלו ,הליצא החפשמ לש םדאל ךייש רב .הרומח הנכס גציילו םילפאה תונורדסמב םיטטושמ םה ,תועותה םוקיה תוימומה תרעמב אוצ .היגולואיכראה םלועב םיוסמ ךרע לש אצומו תחיתפל םיכחמ םתא ,םהמ ענמיהל ,תוימומ םע .הטירש אלל חטשה ינפ לא םג לבא ,הצור התאש המ לכ אוצמל לגוסמ קר אל היהו םייחב רא .המצעב םכל תוכחמ תואקתפרהו ,ךלש האצמהה רשוכו הדמתהה לע סרפכ ,םכל םיחיטבמ ונחנא .תע לכב הידמ לכ לע קחשל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more