סימניות

משחק ינסיד ןוירהב יפלסה באינטרנט

                                  Princesses Pregnant Selfie קחשמ

ינסיד ןוירהב יפלסה (Princesses Pregnant Selfie):

.ןמזה לכ דחיב םיאצמנ לזנופר ןא ,הזלא ,בוט יכה רבחה ומכ .דחא םוקמב דובעלו דיל רוגל היהי ןכמ רחאלו ,הטיסרבינואה התואב וכלי םה יכ הזל הז .החפשמל תופסות ויהי םה טעמ דוע יכ ,דואמ םיחמש תשולש לכ וישכעו םוי ותואב ונתחתה .ףיכ ופלס תושעל ןכמ רחאלו ,ןוירהב םישנל םידגב תונקלו תונחל תכלל םויה וטילחה םה .םהל רוזעל
" "