סימניות

משחק ןבלה רוחה באינטרנט

                                  The White Hole קחשמ

ןבלה רוחה (The White Hole ):

.טנגמ ומכ וילא וכשמנ הנטק תינועבצ גאש תצלפמ ןבל ןהכמ לטרופ היה םש ,רעיב .סופתל בייח רשא ,בהז עבטמ היהי רודכה תא םוקמב ,םא חקליי ,תורהוד תורטמ רבעל תור .רמגנ ךלש דוצל ,םיצימא םישנא proberёtsya השולש םא ,תויומדה תא ץימחהל אל הסנ
" "