סימניות

משחק 2 םיקולב חוכ באינטרנט

                                  Power blocks 2 קחשמ

2 םיקולב חוכ (Power blocks 2 ):

.ןיינעמ לזאפ תופצל ,תוינועבצ תורוצ עיפוהל שרגמה םא .תושגרמו תובכרומ רתוי תובר תומר ינפלו ,הטלחהה תומישמ וסנכיי בר ןמז ךשמב ושאר ת .אצמתמ רבכעה םע ךישמהל ,םיקיר תומוקמ ריאשהל ילב ,לבגומה חטשה לע תוינועבצ תורוצ
" "