סימניות

משחק 100 Little Monsters באינטרנט

                                  100 Little Monsters קחשמ

100 Little Monsters (100 Little Monsters ):

.ןוחצינל תודוקנ םתוא חיוורהל תונמדזהה תא ךל שי לבא ,לכימה תא אלימ תונטק תוצלפמ .תודוקנה רפסמ תא לידגי הז - קנטה ךותב זוזל ךל איבהל בושח לבא ,לוגע ךלוה ,הרזחב .ןוכנה ןמזב תוצלפמ לש ביתנה תא ררחשל תונמוימב ,רבכעה םע ךשמה
" "