סימניות

משחק Hilltop סופורטופא באינטרנט

                                  Hilltop guardian קחשמ

Hilltop סופורטופא (Hilltop guardian ):

.יגאמ חוכ יובח ובש ,לודגה ץעה סופורטופא לש השודקה המישמה תא אשונ רוביג .הפיקתה תכללו ץורפל הסנמ רבכ ןקלח ,תובר תויעבט לע תויושי םורגל םלועל הלש תוררו .םיברקתמ םיביוא רבעל ירי תפקתה תא ףודהל ידכ תמחולה הרזע .ץעה תוצלפמ תא ץימחהל אל ידכ ,הנגה תוטישו קשנה תא רוחבל תורשפאה תא ךל שי לבא ,
" "